Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze o pracę na zastępstwo do spraw oświaty


Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530), w związku z usprawiedliwioną nieobecnością inspektora do spraw oświaty w Urzędzie Miejskim w Tułowicach, zachodzi konieczność zatrudnienia pracownika na zastępstwo w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika samorządowego.

Na podstawie art. 12 ust. 2 ww. ustawy wyłonienie kandydata na powyższe stanowisko nastąpi z pominięciem zasad naboru na stanowisko urzędnicze.

 Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni praw publicznych;
 3. niekaralność za przestępstwa umyślne;
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
 5. wykształcenie średnie lub wyższe;
 6. znajomość zagadnień z zakresu oświaty, ustaw:
  - ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym,
  - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego,
  - ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
  - ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
  - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
  - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
  - ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
 7. biegła znajomość programów komputerowych MS Office;
 8. mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie spraw związanych z wypłatą stypendiów i zasiłków socjalnych o charakterze edukacyjnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy;
 2. kontrola spełniania obowiązku szkolnego przez młodzież w wieku od 16 do 18 lat;
 3. prowadzenie spraw i ewidencjonowanie umów zawartych przez pracodawców w celu odbycia praktyk zawodowych;
 4. prowadzenie korespondencji z gminnymi placówkami oświatowymi oraz Kuratorium Oświaty;
 5. gromadzenie dokumentacji związanej z organizacją placówek oświatowych Gminy Tułowice;
 6. prowadzenie spraw z zakresu awansu zawodowego nauczycieli;
 7. statystyka oświatowa;
 8. rozliczanie dochodów, wydatków subwencji i dotacji związanych ze sprawami oświatowymi;
 9. realizacja projektów mających na celu pozyskanie środków zewnętrznych dla placówek oświatowych;
 10. nadzór nad działalnością placówek oświatowych;
 11. nadzór nad działalnością instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
 12. przeprowadzanie konkursów na dyrektorów w placówkach oświatowych;
 13. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów i zasiłków szkolnych oraz stypendiów motywacyjnych;
 14. prowadzenie postępowań związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
 15. obsługa sytemu Systemu Informacji Oświatowej oraz nadzorowanie wprowadzania danych do SIO przez placówki oświatowe;
 16. prowadzenie spraw z zakresu dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół;
 17. prowadzenie postępowań związanych z udzielaniem dotacji celowej dla podmiotów prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat;
 18. przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń dotyczących spraw oświatowych.

Forma zatrudnienia : umowa o pracę na  zastępstwo, pełny etat (8 godzin).

Wymagane dokumenty :

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys - uwzględniający szczegółowy przebieg pracy zawodowej;
 3. kwestionariusz osobowy;
 4. kserokopie świadectw pracy, bądź innych dokumentów potwierdzających staż pracy;
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ukończone kursy i szkolenia,
  posiadane dodatkowe uprawnienia;
 6. pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. pisemne oświadczenie  o  niekaralności prawomocnym  wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 8. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530)
 9. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych”.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w kopercie z adnotacją:
„Kandydat do pracy na stanowisku do spraw oświaty – umowa na zastępstwo” w terminie do 22 lipca 2022 r. do godz. 14:00

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.


PDFInformacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.pdf (59,71KB)


PDFKwestionariusz osobowy.pdf (49,92KB)


PDFOświadczenie o niekaralności.pdf (33,32KB)


PDFOświadczenie o zdolności do czynności prawnych.pdf (28,96KB)


PDFZgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf (63,92KB)