Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko Specjalisty ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej


Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach

na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. 2008 Nr 223 poz. 1458) oraz Zarządzenia Nr 1/02/2023 r. Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z dnia 10 lutego 2023 r.

Ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze –

SPECJALISTA ds. GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ


 1. Nazwa i adres jednostki:

ZGKiM w Tułowicach, ul. Kościuszki 13, 49-130 Tułowice

 1. Określenie stanowiska pracy:
 1. Specjalista ds. gospodarki wodno-ściekowej – zatrudnienie w ZGKiM w Tułowicach na podstawie umowy o pracę,
 2. Miejsce wykonywania pracy: budynek administracyjny ZGKiM – budynek zlokalizowany w Tułowicach przy ul. Kościuszki 13, biuro zlokalizowane na parterze
 3. stanowisko pracy: związane z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin oraz przemieszczaniem się w wewnątrz i na zewnątrz obiektów komunalnych, a także sporadycznymi wyjazdami w teren Gminy Tułowice w zależności od potrzeb; kontakty bezpośrednie i telefoniczne z petentami
 4. wymiar etatu: pełny etat w pełnym wymiarze czasu pracy.
 1. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
 1. Wymagania niezbędne
  1. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. nieposzlakowana opinia,
  5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
  6. co najmniej 4-letni staż pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej w charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
  7. wykształcenie wyższe,
  8. znajomość zagadnień z zakresu Ustawy o zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Prawo wodne,
  9. praktyczna umiejętność obsługi komputera (m.in. MS Word, MS Excel, poczta email) oraz urządzeń biurowych,
  10. umiejętność samodzielnego organizowania pracy, planowania oraz ustalania priorytetów.
 1. Wymagania dodatkowe
  1. preferowane wykształcenie o kierunku technicznym, prawo, ochrona środowiska, ogólnobudowlane lub inne o profilu związanym z powierzonymi do realizacji zadaniami,
  2. wiedza z zakresu funkcjonowania administracji publicznej,
  3. znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich interpretowania w zakresie ustaw:

- Prawo ochrony środowiska - w zakresie dot. gospodarki wodno-ściekowej,

- Prawo budowlane - w zakresie dot. gospodarki wodno-ściekowej,

- O samorządzie gminnym i o pracownikach samorządowych,

-  utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- Prawo pracy oraz przepisów bhp,

- Kodeks postępowania administracyjnego.

 1. umiejętność korzystania z dokumentacji geodezyjnej,
 2. znajomość zagadnień z zakresu pozwoleń wodnoprawnych,
 3. umiejętność redagowania pism administracyjnych,
 4. gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 5. doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
 6. wysoka kultura osobista w kontaktach międzyludzkich,
 7. znajomość topografii Gminy Tułowice,
 8. umiejętność analizy przyczyn i przewidywania skutków działań,
 9. samodzielność, dokładność w wykonywaniu obowiązków, punktualność, radzenia sobie ze stresem w sytuacjach konfliktowych oraz umiejętność skutecznego komunikowania się,
 10. mile widziane doświadczenie w branży wod-kan.
 11. prawo jazdy kat. B
 1. Zakres wykonywanych zadań i odpowiedzialności na stanowisku
  1. przyjmowanie wniosków i sporządzanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod-kan oraz uzgodnienia w zakresie wydawanych warunków,
  2. sporządzanie umów na dostawę wody i odprowadzenie ścieków,
  3. prowadzenie dokumentacji w zakresie eksploatowanych sieci i urządzeń wod-kan,
  4. sprawozdawczość w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i ochrony środowiska,
  5. zapewnienie okresowych badań wody i ścieków oraz analiza bieżąca jakości wody i ścieków,
  6. w razie konieczności uczestniczenie w odbiorach technicznych robót oraz sporządzanie protokołów,
  7. obsługa petentów w zakresie:

- przyjmowanie wniosków i pism dotyczących gospodarki wodno-ściekowej oraz ich rozpatrywanie,

- przyjmowania zgłoszeń dotyczących usterek technicznych i awarii na obiektach wod-kan oraz sieci,

- przygotowywanie korespondencji w zakresie ustalonym przez przełożonego,

- informowanie odbiorców o planowanym/awaryjnym wyłączeniu wody,

 1. gospodarka wodomierzowa, m.in. ewidencja, kontrola terminów legalizacji, analiza zużycia i sporządzanie zestawień zgodnie z ustaleniami,
 2. ścisła współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi zakładu, w szczególności z kierownikiem SUW i OŚ oraz odczytywaczem wody,
 3. sprawozdawczość z działalności,
 4. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora ZGKiM w Tułowicach.
 1. Wymagane dokumenty
 1. list motywacyjny,
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączniku),
 4. kserokopie świadectw pracy,
 5. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
 6. kserokopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności, posiadane referencje, a w przypadku prowadzenia działalności o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku – kserokopie dokumentów potwierdzających jej wykonywanie,
 7. podpisane oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych – załącznik nr 1,
 8. podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – załącznik nr 1,
 9. podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku Specjalista ds. gospodarki wodno-ściekowej – załącznik nr 1,
 10. podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 1,
 11. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dotyczy osób zamierzających skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ustawie o pracownikach samorządowych, dot. pierwszeństwa w zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej.

Kserokopie dokumentów winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest mniejszy niż 6%.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 27.02.2023 r. do godz. 10:00 pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 49-130 Tułowice, ul. Kościuszki 13, w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

Specjalista ds. gospodarki wodno-ściekowej"

Aplikacje, które wpłyną do Zakładu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zakładu w dniu 27.02.2023r. o godz. 11:00.

 1. Dodatkowe informacje, zasady rekrutacji.

Konkurs przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora ZGKiM w Tułowicach.

Po dokonaniu wstępnej analizy dokumentów pod względem formalnym przez Komisję Rekrutacyjną, kandydaci, którzy zakwalifikują się do dalszego postępowania rekrutacyjnego zostaną w ciągu 1 dnia od dnia otwarcia ofert, zaproszeni do drugiego etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci o dopuszczeniu do drugiego etapu naboru oraz o terminie i miejscu zostaną powiadomieni telefonicznie (prosimy o podanie nr telefonu kontaktowego).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej Zakładu, oraz opublikowana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.tulowice.pl przez okres 3 miesięcy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 46 00 114.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony (do 6 miesięcy). Po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy, kolejna umowa będzie zawarta na czas nieokreślony.

Dyrektor zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym terminie bez podania przyczyny.

 1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Tułowicach, w oparciu o 
art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1 z późn. zm.) [ dalej RODO]

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, z siedzibą w Tułowicach, ul. Kościuszki 13, 49-130 Tułowice, tel.: 774600114, e-mail: , jako pracodawca za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach,
 2. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem ochrony danych, pod adresem:
 1.  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach, ul. Kościuszki 13, 49-130 Tułowice
 2.  e-mail:

Z inspektorem danych osobowych można kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych,  oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru (rekrutacji) kandydatów do pracy na stanowisko urzędnicze, w oparciu o następujące podstawy prawne:
 1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, oraz ustawą z dnia
  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
 2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, gdy ma zastosowanie 
 3. art.6 ust. 1 lit. a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii  art. 9 ust. 2 lit. a RODO tj. dobrowolnie wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie podania danych wykraczających poza zakres wymagany przepisami prawa
 1. Państwa dane mogą zostać ujawnione podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, z którymi zawarte zostały umowy powierzenia przetwarzania danych,  w tym podmiotom świadczącym usługi hostingowe, doradcze, serwisowe z zakresu IT. Dostęp do Państwa danych może mieć również operator pocztowy w zakresie niezbędnym do doręczenia korespondencji,  oraz podmioty i instytucje, których dostęp do danych wynika z obowiązujących przepisów prawa (m.in. sąd, organy ścigania.
 2. Mają Państwo prawo do:
 1. dostępu do sowich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych
 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 4. usunięcia danych osobowych
 5. wniesienia skargi  do Prezesa UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)  jeśli w Państwa ocenie dane przetwarzane będą  niezgodnie z prawem
 1. W zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o zgodę, mają Państwo prawo do  cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
  oraz nie będą stanowiły podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym opartego na  profilowaniu
 3. Państwa dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym przechowywane będą przez czas niezbędny do udokumentowania przebiegu rekrutacji tj. przez okres 3 m-cy, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone.
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisu prawa  jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

DOCKwestionariusz osobowy.doc (33,00KB)


PDFOświadczenia w tym zgoda na przetwarzanie danych - załącznik nr 1.pdf (95,63KB)


PDFInformacja o kandydatach.pdf (190,63KB)