Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko dyrektora Tułowickiego Ośrodka Kultury


Burmistrz Tułowic

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

dyrektora Tułowickiego Ośrodka Kultury


Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.) Burmistrz Tułowic ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Tułowickiego Ośrodka Kultury z siedzibą w Tułowicach, ul. Porcelanowa 8.

I. Warunkiem przystąpienia do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Tułowickiego Ośrodka Kultury jest spełnienie następujących wymagań:

 1. Wymagania formalne:
  1. wykształcenie wyższe magisterskie;
  2. minimum 3–letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowiskach kierowniczych;
  3. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;
  4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  5. obywatelstwo polskie;
  6. niekaralność
  7. terminowe złożenie kompletu wymaganych dokumentów.
 1. Wymagania niezbędne, które kandydat na stanowisko dyrektora Tułowickiego Ośrodka Kultury winien spełniać:
 1. opracowanie  autorskiego programu działania Tułowickiego Ośrodka Kultury w Tułowicach (format A4, strony ponumerowane), który powinien:
 1. obejmować okres 3 lat,
 2. uwzględniać możliwości budżetowe instytucji, określone w uchwale budżetowej Gminy Tułowice oraz środki zewnętrzne,
 3. uwzględniać postanowienia statutu Tułowickiego Ośrodka Kultury,
 4. wpisywać się w strategiczne dokumenty Gminy Tułowice,
 5. zawierać koncepcję organizacyjną dot. funkcjonowania Tułowickiego Ośrodka Kultury,
 6. zostać przekazany przez autora w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie DOC lub PDF;
 1. znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządowej instytucji kultury;
 2. doświadczenie zawodowe w kreowaniu, organizowaniu i promocji wydarzeń kulturalnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej oraz innych działań i inicjatyw kulturalnych;
 3. wiedza specjalistyczna z zakresu organizacji imprez masowych;
 4. znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych, w tym unijnych, na realizację projektów kulturalnych;
 5. znajomość specyfiki działalności i doświadczenie zawodowe w zakresie współpracy z jednostką samorządu terytorialnego;
 6. znajomość specyfiki kulturalno – społecznej Gminy Tułowice.
 1. Dodatkowe kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Tułowickiego Ośrodka Kultury:
 1. studia wyższe lub podyplomowe z zakresu zarządzania;
 2. doświadczenie w zakresie planowania budżetów zadaniowych;
 3. doświadczenie menadżerskie i umiejętność efektywnej współpracy z mediami;
 4. działalność w sektorze kulturalno-oświatowym;
 5. wykaz organizowanych przedsięwzięć kulturalnych;
 6. prawo jazdy kat. B.

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. organizacja pracy instytucji w sposób, który zapewnia skuteczną realizację jej zadań statutowych;
 2. kreowanie kierunków rozwoju działalności kulturalnej instytucji oraz przygotowywanie i monitorowanie realizacji jej planów finansowych;
 3. kształtowanie organizacji wewnętrznej oraz prowadzenie polityki kadrowej i płacowej instytucji;
 4. zarządzanie mieniem instytucji;
 5. przygotowywanie i przedstawianie Organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań określonych właściwymi przepisami;
 6. koordynacja działań i nadzór nad pozyskiwaniem przez instytucję funduszy zewnętrznych;
 7. współpraca programowa instytucji ze środowiskami twórczymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną;

III. Wnioski składane przez kandydatów na stanowisko dyrektora muszą zawierać:

 1. pisemne zgłoszenie do konkursu z umotywowaniem kandydowania na stanowisko dyrektora Tułowickiego Ośrodka Kultury – podpisane odręcznie i opatrzone informacją o możliwości skontaktowania się z uczestnikiem konkursu drogą telefoniczną i elektroniczną;
 2. podpisany odręcznie kwestionariusz osobowy (mający charakter informacyjny) wraz z opisem dotychczasowej pracy zawodowej lub prowadzonej działalności, bądź opisem obu tych form aktywności;
 3. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich i ewentualnie zaświadczenia
  o stopniach naukowych, studiach podyplomowych lub dodatkowych kwalifikacjach – dopuszcza się złożenie kserokopii tych dokumentów;
 4. dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowiskach kierowniczych;
 5. podpisane oświadczenie, w którym uczestnik konkursu stwierdza, że:
  1. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  2. nie toczyło się, ani nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub karne-skarbowe;
  3. nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289, z późn. zm.) oraz że aktualnie nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
  4. nie był oraz nie jest prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, a także przeciwko wiarygodności dokumentów;
 6. podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. podpisane oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 8. podpisane oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej lub zobowiązanie do jej zamknięcia przed powołaniem na stanowisko dyrektora Tułowickiego Ośrodka Kultury;
 9. podpisaną klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w dokumentach składanych w związku z postępowaniem konkursowym, dla potrzeb jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r.
  poz. 1781);
 10. podpisane oświadczenie, że w przypadku, gdy po zakończeniu konkursu uczestnik zostanie zarekomendowany przez komisję konkursową do powołania na stanowisko dyrektora Tułowickiego Ośrodka Kultury, wyraża on zgodę na upublicznienie opracowanego przezeń Programu działania Tułowickiego Ośrodka Kultury;
 11. podpisane oświadczenie, że uczestnik konkursu zaznajomił się z treścią statutu Tułowickiego Ośrodka Kultury oraz następujących aktów prawnych dotyczących funkcjonowania
  i finansowania instytucji kultury:

- ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

- ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych,

- ustawą o finansach publicznych,

- ustawą o rachunkowości,

- ustawą o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

- ustawą prawo zamówień publicznych,

- kodeksem pracy,

- ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

- ustawą prawo prasowe;

 1. wykaz zawierający opis wszystkich składanych dokumentów, oświadczeń i pozostałych materiałów,
 2. oświadczenie, iż informacje wymienione w punkcie I podpunkt 3 są zgodne ze stanem faktycznym.

Warunki pracy na stanowisku:

 1. miejsce pracy: Tułowicki Ośrodek Kultury z siedzibą w Tułowicach, przy ul. Porcelanowej 8;
 2. zatrudnienie na podstawie powołania na czas określony 3 lat;
 1. pełny wymiar czasu pracy;
 2. przewidywany termin zatrudnienia: 15 lipiec 2023 r.

Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Należy zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 3 do ogłoszenia.

Oczekiwania Organizatora

Gmina Tułowice, zwana dalej „Organizatorem” oczekuje, że Tułowicki Ośrodek Kultury będzie realizował i wspierał zadania z zakresu kultury i edukacji kulturalnej przyczyniając się do rozwoju współpracy między podmiotami kultury na płaszczyźnie lokalnej lub międzynarodowej. Program powinien wpisywać się w strategiczne dokumenty Gminy Tułowice.

Organizator oczekuje zbudowania spójnego programu działań, przy jednoczesnej otwartości dla różnych grup artystów, podmiotów, organizacji pozarządowych, instytucji. Program Tułowickiego Ośrodka Kultury powinien uwzględniać aktualnie obowiązujące trendy występujące w instytucjach o podobnej specyfice.

Od uczestnika konkursu oczekuje się, by Program zawierał w szczególności:

 1. plan stworzenia w okresie 3 lat satysfakcjonującej społeczność lokalną oraz zgodnej z jej aspiracjami i potrzebami oferty cyklicznych przedsięwzięć warsztatowych i zajęć: artystycznych i edukacyjnych, skierowanych do wszystkich grup wiekowych, skutkujących m.in. ekspresją artystyczną, w tym inspirowaną lokalną tradycją i historią;
 2. przedstawienie założeń organizacyjnych i artystycznych dotyczących zamierzeń programowych obejmujących różne formy prezentacji – w szczególności z zakresu muzyki, teatru, filmu i sztuk pięknych, pozwalające kreować i kształtować potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy Tułowice oraz umożliwiających kontakt społeczności lokalnej z różnorodnymi przejawami kultury profesjonalnej i amatorskiej;
 3. próbę scharakteryzowania pozycji, jaką wg koncepcji autora Programu miałby zajmować Tułowicki Ośrodek Kultury na kulturalnej mapie Gminy Tułowice po upływie 3 lat, tj. okresu realizacji Programu;
 4. propozycję dotyczącą zakresu i form współdziałania Tułowickiego Ośrodka Kultury z podmiotami zewnętrznymi, placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi oraz z artystami
  i twórcami.
 5. opracowanie założeń i planów komunikacyjno-informacyjnych służących kształtowaniu wizerunku Tułowickiego Ośrodka Kultury i promocji jego działalności.

Do składanej przez uczestnika konkursu oferty mogą być dołączone dodatkowo opinie lub rekomendacje. Opinie i rekomendacje nie mogą zastąpić dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie.

Do składania wymaganych w konkursie oświadczeń należy wykorzystać formularze zawarte w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

W przypadku wskazania przez komisję konkursową kandydata na stanowisko dyrektora Tułowickiego Ośrodka Kultury jego autorski Program realizacji zadań zostanie dołączony do projektu pisemnej umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności oraz program działania Tułowickiego Ośrodka Kultury (zgodnie z zapisami art. 15 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).

V. Miejsce i termin składania ofert

 1. Oferty konkursowe wraz z załącznikami, umieszczone w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Tułowickiego Ośrodka Kultury. Nie otwierać.”, należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Tułowicach w dniach i godzinach pracy Urzędu lub przesłać na adres:

Urząd Miejski w Tułowicach

ul. Szkolna 1

49-130 Tułowice

 1. Oferty muszą wpłynąć na podany wyżej adres do dnia 19 maja 2023 r. (w przypadku przesyłek pocztowych nie decyduje data stempla pocztowego, lecz liczy się data wpływu listu/przesyłki do tutejszego Urzędu.

VI. Sposób i przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu

 1. W celu przeprowadzenia konkursu Burmistrz Tułowic powoła komisję konkursową oraz ustali tryb jej pracy. Tryb pracy oraz skład komisji powołanej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Tułowickiego Ośrodka Kultury zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Tułowicach.
 2. Prawidłowo złożone przez uczestników konkursu oferty zostaną ocenione przez komisję konkursową. Do uczestników konkursu zostanie wysłane mailowe zawiadomienie o terminie oraz miejscu/trybie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej albo mailowa informacja o niedopuszczeniu do takiej rozmowy i jego przyczynach. Poprzez złożenie oferty uczestnik konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej określonej w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Komisja konkursowa sporządza protokół postępowania konkursowego, który zostanie przekazany Burmistrzowi Tułowic.
 4. Po przekazaniu Burmistrzowi Tułowic protokołu postępowania konkursowego, każdy uczestnik konkursu zostanie powiadomiony mailowo o ustaleniu komisji o odrzuceniu lub wyborze złożonej przez niego oferty.

VII. Inne informacje dotyczące konkursu

 1. Informacji o konkursie udziela  Sekretarz Gminy, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice,
  tel. 77 460 01 43 w. 17, e-mail: a.ksieski@tulowice.pl
 2. Osoby zainteresowane bezpośrednim spotkaniem z Sekretarzem Gminy Tułowice proszone są o wcześniejsze umówienie terminu.
 3. Oferty nie będą odsyłane.
 4. Dopuszcza się możliwość odbioru odrzuconych ofert, jednakże nie wcześniej niż przed datą sporządzenia protokołu Komisji zamykającego postępowanie konkursowe, ale nie później niż
  w ciągu 3 miesięcy od daty przesłania informacji mailowej do kandydata o zakończeniu prac Komisji. Po upływie tego okresu oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Wykaz załączników do ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Tułowickiego Ośrodka Kultury:

 1. Kwestionariusz osobowy uczestnika konkursu na stanowisko dyrektora Tułowickiego Ośrodka Kultury, stanowiący Załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 2. Oświadczenia uczestnika konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Tułowickiego Ośrodka Kultury, stanowiące Załącznik nr 2 do ogłoszenia.
 3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób biorących udział w konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Tułowickiego Ośrodka Kultury, stanowiąca Załącznik
  nr 3 do ogłoszenia.

DOCXKwestionariusz osobowy - załącznik nr 1.docx (18,89KB)


DOCXOświadczenia - załącznik nr 2.docx (17,82KB)


DOCXOświadczenie w tym zgoda na przetwarzanie danych - załącznik nr 3.docx (17,88KB)


PDFProtokół z posiedzenia komisji konkursowej.pdf (5,57MB)


PDFInformacja o rozstrzygnięIciu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Tułowickiego Ośrodka Kultury z dnia 30.06.2023 r.pdf (221,97KB)


PDFZarządzenie nr 6-23 z dnia 07.07.2023 r.pdf (210,40KB)