Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok Szkolny 2014/2015


MISJA  PRZEDSZKOLA

        Przedszkole jest miejscem twórczej aktywności, w którym poprzez zabawę każde dziecko ma możliwość rozwijać się zgodnie z wrodzonym potencjałem oraz gdzie rozpoznawane i zaspakajane są jego indywidualne potrzeby.

       W toku codziennej pracy rozbudzamy u dzieci ciekawość, rozwijamy samodzielność, budujemy pozytywny obraz własne osoby i umiejętności społeczne oraz uczymy konstruktywnego radzenia sobie z napotkanymi trudnościami. Stwarzamy okazje do rozwijania umiejętności współpracy oraz podejmowania odpowiedzialności za własne działania.Za szczególnie istotne zadanie stawiamy sobie także kształtowanie u wychowanków postaw proekologicznych i prozdrowotnych.

    Czynimy rodziców aktywnymi partnerami przedszkola poprzez umożliwienie im podejmowania działań na rzecz placówki i wychowanków. Ponadto udzielamy rodzicom wsparcia w zakresie wychowania i edukacji dzieci.

    Podejmujemy współpracę z lokalnymi instytucjami ukierunkowaną na rozwój wychowanków i placówki.

    Organizację przedszkola określa-  Statut  i Projekt Organizacji Przedszkola na dany rok szkolny.

Programy dopuszczone do realizacji w roku szkolnym 2014/2015:

Nr 1-  Nasze przedszkole - program edukacji przedszkolnej, realizowany we wszystkich grupach

Nr 2- Program wychowawczy – realizowany we wszystkich grupach

Nr 3- Będę przedszkolakiem – program adaptacyjny, realizowany przez wytypowane nauczycielki

Nr 4- Program profilaktyki – program realizowany we wszystkich grupach

Nr 5- Kochamy dobrego Boga- program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach realizowany w grupach II, III,V

W przedszkolu przestrzegane są ramowe rozkłady dnia dla dzieci starszych i młodszych, uwzględniające realizację podstawy programowej w godzinach od 8.00 do 13:00.

W godzinach od 6.30 do 8.00 i od 13.00 do 16.30 prowadzone są zajęcia zgodnie z Uchwałą Nr V/27/2011 Rady Gminy Tułowice z dnia 23 marca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Zajęcia prowadzone ponad podstawę programową to:

  1. Gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dzieci,  rozwijające ich zainteresowania
  2. Zajęcia rozwijające muzyczne, plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci
  3. Gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dzieci
  4. Zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dzieci
  5. Działania opiekuńcze dostosowane do wieku i potrzeb dzieci
  6. Zajęcia specalistyczne
  7. Realizacja innowacji i programów autorskich.

 

Rodzice zobowiązani są do złożenia deklaracji dotyczącej

pobytu dziecka w przedszkolu.

Rodzice ponoszą pełny koszt wyżywienia dziecka w przedszkolu:

3 posiłki- 4.90 zł.

2 posiłki- 3.90 zł.

Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń poza podstawą programową

pobierana jest opłata w wysokości 1 zł (Uchwała nr .XXVIII/169/13

Rady Gminy Tułowice z dnia 22 sierpnia 2013r w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym prowadzonym przez Gminę Tułowice) 

Należne opłaty należy regulować w terminie do 15-go danego miesiąca.Opłata podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do liczby godzin, w których w danym miesiącu dziecko nie uczęszczało do przedszkola i nie korzystało ze świadczeń.

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:

- podstawie programowej wychowania przedszkolnego

- Statucie Przedszkola

- Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U, Nr 168, poz.132 z póź. zm.).

Praca wychowawczo-opiekuńczo-dydaktyczna określona jest w Rocznym Planie Pracy wraz z załącznikami. Odrębnym dokumentem monitorującym prace wychowawczo-dydaktyczną jest plan nadzoru pedagogicznego.

W roku szkolnym 2014/2015 do przedszkola łącznie uczęszcza 133 dzieci

w wieku od 2,5 do 6 lat tworząc sześć grup:

 

I BIEDRONKI                 2,5-3 latki      stan - 23

II STOKROTKI               2,5-3 latki      stan – 22

III MUCHOMORKI            5-6 latki       stan – 25

IV JAGÓDKI                   4-5 latki        stan -  25

V MOTYLKI                    3-4 latki        stan – 23

VI ŻABKI                       5-6- latki        stan-  15

 

Dzieci 5-6 letnie, które mieszkają poza Tułowicami dowożone są autobusem w którym mają zapewnioną opiekę.

Staramy się aby nasze przedszkole było wspólnotą, w której wszyscy są jednakowo ważni a wzajemny szacunek stanowił podstawę zachowań dzieci, personelu i rodziców.

W bieżącym roku szkolnym 2014/2015 pierwsze zebranie z rodzicami odbyło się 5 września. Spotkanie dotyczyło organizacji nowego roku szkolnego.

Marzec jest miesiącem rekrutacji dzieci do przedszkola na rok szkolny 2015/2016. Karty zgłoszeń do pobrania w przedszkolu oraz na  stronie internetowej Urzędu Gminy i Przedszkola.

Ważne wydarzenia z życia przedszkola znajdziecie państwo na stronie internetowej  www.przedszkle-tulowice.aq.pl