Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Tułowic w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Tułowicach w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji


Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28) w związku z art. 68 ustawy Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw oraz Uchwały LIX/313/23 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tułowice na lata 2024- 2030.

Burmistrz Tułowic ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem będzie projekt uchwały Rady Miejskiej w Tułowicach w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu uchwały.

W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział wszyscy interesariusze rewitalizacji wymienieni w Art. 2 Ustawy o rewitalizacji, m.in.:

 • mieszkańcy,
 • właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na terenie miasta, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego oraz członkowie kooperatywy mieszkaniowej współdziałający w celu realizacji na obszarze rewitalizacji inwestycji mieszkaniowej
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą,
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne,
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne, organy doradcze i konsultacyjne gminy;
 • organy administracji publicznej oraz inne podmioty, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od 03.11.2023 r. do 30.11.2023 roku w następujących formach:

1) zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularza umieszczonego na stronie internetowej www.tulowice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.tulowice.pl który należy przesłać na adres lub złożyć osobiście/przesłać pocztą na adres siedziby Urzędu Miejskiego w Tułowicach; formularz konsultacyjny dostępny jest także w wersji online pod linkiem https://ankieta.deltapartner.org.pl/tulowice_kr_formularz.

2) zbieranie uwag i opinii w formie ankiety elektronicznej uzupełnianej online, dostępnej na stronie internetowej www.tulowice.pl - link do ankiety: https://ankieta.deltapartner.org.pl/tulowice_kr_ankieta.

3) otwartego spotkania konsultacyjnego, podczas którego zbierane będą uwagi do projektu uchwały wraz z załącznikiem.

Spotkanie zaplanowano na dzień 16.11.2023 r., na godzinę 17:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Tułowicach.

Projekt uchwały wraz z załącznikiem oraz formularz konsultacyjny dostępne będą w dniach od 03.11.2023 r. do 30.11.2023 r.

 • w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.tulowice.pl i na stronie Internetowej www.tulowice.pl
 • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tułowicach, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice w godzinach pracy urzędu;

Uwagi do projektu uchwały można składać w okresie 03.11.2023 r. – 30.11.2023 r. w formie:

a) papierowej, poprzez dostarczenie lub przesłanie pocztą wypełnionego formularza konsultacyjnego do Urzędu Miejskiego w Tułowicach, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice.

b) elektronicznej poprzez:

 • przesłanie wypełnionego formularza konsultacyjnego na adres
 • wypełnienie elektronicznego formularza uwag https://ankieta.deltapartner.org.pl/tulowice_kr_formularz
 • wypełnienie elektronicznego formularza ankiety  https://ankieta.deltapartner.org.pl/tulowice_kr_ankieta

c) podczas otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 16.11.2023 r., o godzinie 17:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Tułowicach

W przypadku dostarczenia formularza za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Tułowicach.

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich, informacja zostanie opublikowana za pośrednictwem stron internetowych www.tulowice.pl i www.bip.tulowice.pl.


DOCXProjekt uchwały Rady Miejskiej w Tułowicach w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.docx (40,16KB)


DOCXFormularz konsultacyjny do pobrania.docx (31,13KB)


DOCXObwieszczenie Burmistrza Tułowic w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Tułowicach w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.docx (32,69KB)


PDFKlauzula RODO - Komitet Rewitalizacji.pdf (151,47KB)


PDFSprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały.pdf (679,91KB)


                                                                                                                                                             Burmistrz Tułowic

                                                                                                                                                                  Andrzej Wesołowski