Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko Specjalisty ds Gospodarki Mieszkaniowej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach


Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach

na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2022.530) oraz Zarządzenia Nr 1/12/2023 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z dnia 04 grudnia 2023 r.

Ogłasza nabór na stanowisko –

SPECJALISTA ds. GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ


I. Nazwa i Adres jednostki:

ZGKiM w Tułowicach , ul. Kościuszki 13, 49-130 Tułowice

II. Określenie stanowiska pracy:

 1. Specjalista ds. gospodarki mieszkaniowej – zatrudnienie w ZGKiM w Tułowicach na podstawie umowy o pracę,
 2. Miejsce wykonywania pracy: budynek administracyjny ZGKiM w Tułowicach – biuro zlokalizowane na parterze w budynku w Tułowicach przy ul. Kościuszki 13
 3. stanowisko pracy: związane z pracą na komputerze oraz sporadycznymi wyjazdami w teren Gminy Tułowice w zależności od potrzeb; częste kontakty bezpośrednie lub telefoniczne z petentami
 4. wymiar etatu: pełny etat w pełnym wymiarze czasu pracy.

III. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 1. Wymagania niezbędne

a) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U.2022.530),

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia,

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

f) wykształcenie wyższe lub średnie (z co najmniej 3-letnim stażem pracy) lub prowadzenie działalności gospodarczej w charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,

g) znajomość zagadnień z zakresu ustaw:
- o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
- o własności lokali

h) umiejętność obsługi komputera oraz bardzo dobra znajomość programu MS Office,

i) umiejętność pisania pism urzędowych.

 1. Wymagania dodatkowe

a) wykształcenie o kierunku: administracja, ekonomia, prawo,

b) znajomość zagadnień z zakresu ustaw:

- o samorządzie gminnym i o pracownikach samorządowych,

- o finansach publicznych,

- o dostępie do informacji publicznej,

- a także prawa pracy, kodeksu postępowania administracyjnego,

c) umiejętność stosowania odpowiednich przepisów oraz interpretacji aktów prawnych,

d) gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

e) mile widziane prawo jazdy kat. B,

f) umiejętność czytania ksiąg wieczystych,

g) w zakresie predyspozycji osobowościowych:

- umiejętność skutecznego komunikowania się, rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz wysoka kultura osobista w kontaktach międzyludzkich,

- samodzielność, sumienność, dokładność i skrupulatność w wykonywaniu obowiązków,

- umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy i terminowość,

- umiejętność pracy w zespole,

- odporność na stres.

 1. Zakres wykonywanych zadań i odpowiedzialności na stanowisku

a) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, m.in.:

- prowadzenie rejestru gminnych zasobów mieszkaniowych administrowanych przez ZGKiM w Tułowicach,

- prowadzenie spraw ze stosunku najmu tj. sporządzanie umów najmu mieszkań, lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń (np. garaży) oraz prowadzenie rejestru umów i sporządzanie aneksów do umów, wypowiadanie umów.

b) prowadzenie spraw wspólnot mieszkaniowych, m.in.:

- prowadzenie rejestru wspólnot mieszkaniowych,

- przygotowywanie umów o zarządzanie nieruchomością,

- prowadzenie księgowości wspólnot mieszkaniowych,

- przygotowywanie rocznych sprawozdań oraz planów gospodarczych na zebrania wspólnot mieszkaniowych.

c) rozliczanie na bieżąco wszystkich najemców oraz właścicieli mieszkań poprzez:

- naliczanie należności z tytułu m.in.: czynszu, C.O., funduszu remontowego,

- obsługa wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych w wymaganym zakresie,

- bieżące księgowanie i kwalifikacja wpłat na poszczególne tytuły oraz naliczanie odsetek,

- bieżąca ewidencja i analiza naliczeń i wpłat za ww. usługi, a w razie potrzeby wzywanie dłużników do zapłaty.

d) obsługa petentów w zakresie:

- przyjmowanie wniosków i pism dotyczących gospodarki mieszkaniowej,

- prowadzenie korespondencji z petentami oraz urzędami,

e) prowadzenie spraw związanych z windykacją należności, eksmisjami przed sądami i komornikami w zakresie pełnionych obowiązków,

f) współpraca z Urzędem Miejskim i jednostkami organizacyjnymi w zakresie spraw związanych z gospodarką mieszkaniową,

g) odpowiedzialność za stan i kompletność dokumentacji lokalowej realizowanych zadań,

h) sprawozdawczość bieżąca z działalności, w tym zestawienia na potrzeby Urzędu Miejskiego, GUS,

i) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora ZGKiM w Tułowicach.

 1. Wymagane dokumenty

a) list motywacyjny,

b) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

c) wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy – załącznik nr 1;

d) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,

e) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, staż pracy, umiejętności, posiadane referencje, a w przypadku prowadzenia działalności o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku – kserokopie dokumentów potwierdzających jej wykonywanie,

f) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych – załącznik nr 2,

g) podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – załącznik nr 2,

h) podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku Specjalista ds. gospodarki mieszkaniowej– załącznik nr 2,

i) podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 2,

j) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dotyczy osób  zamierzających skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ustawie o pracownikach samorządowych, dot. pierwszeństwa w zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej.

Kserokopie dokumentów winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i szczegółowe CV) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych”.

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest mniejszy niż 6%

 1. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 21.12.2023 r. do godz. 9:00 pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 49-130 Tułowice, ul. Kościuszki 13, w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

"Dotyczy naboru na stanowisko pracy – Specjalista ds. gospodarki mieszkaniowej"

Aplikacje, które wpłyną do Zakładu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zakładu w dniu 21.12.2023r. o godz. 12:00.

 1.  Dodatkowe informacje, zasady rekrutacji.

Konkurs przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora ZGKiM w Tułowicach.

Po dokonaniu wstępnej analizy dokumentów pod względem formalnym przez Komisję Rekrutacyjną, kandydaci, spełniający wymagania, zostaną w ciągu 1 dnia od dnia otwarcia ofert, zaproszeni do drugiego etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci o dopuszczeniu do drugiego etapu naboru oraz o terminie i miejscu zostaną powiadomieni telefonicznie (prosimy o podanie nr telefonu kontaktowego).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej Zakładu oraz opublikowana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.tulowice.pl przez okres 3 miesięcy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 46 00 114.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony (do 6 miesięcy). Po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy, kolejna umowa może być zawarta na czas nieokreślony.

Dyrektor zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym terminie bez podania przyczyny.


PDFZałącznik nr 1 - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienie.pdf (87,62KB)


PDFZałącznik nr 2 - oświadczenia w tym zgoda na przetwarzanie danych.pdf (95,49KB)


PDFInformacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.pdf (120,66KB)


PDFInformacja o kandydatach.pdf (186,83KB)


PDFOgłoszenie o wynikach naboru.pdf (275,52KB)