Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Tułowic o wyłożeniu projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tułowice na lata 2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Obwieszczenie z dnia 30.01.2024 r.

Burmistrz Tułowic zawiadamia o wyłożeniu projektu dokumentu:

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Tułowice na lata 2024-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Działając zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), w odniesieniu do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 r., poz. 247 t.j.), podaje się informacje o wyłożeniu do wglądu projektu dokumentu: Gminny Program Rewitalizacji Gminy Tułowice na lata 2024-2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko (załączniki do obwieszczenia).

Z projektem dokumentu można zapoznać się poprzez poniższe załączniki lub w Urzędzie Miejskim w Tułowicach z siedzibą przy ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice, w godzinach urzędowania.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 r., poz. 247 t.j.), uwagi i wnioski do ww. dokumentu mogą być wnoszone w formie:

  • pisemnej na formularzu osobiście lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Tułowicach, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice lub
  • ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tułowicach, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice, pokój nr 20 lub
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: tulowice@tulowice.pl.
  • za pomocą formularza on-line: https://ankieta.deltapartner.org.pl/tulowice_prognoza_oos

Uwagi i wnioski należy składać w terminie do dnia 20 lutego 2024 r.

Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Tułowic.


PDFGminny Program Rewitalizacji Gminy Tułowice na lata 2024-2030.pdf (3,99MB)


PDFPrognoza Oddziaływania na Środowisko Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tułowice.pdf (5,53MB)


DOCXFormularz.docx (17,82KB)


PDFKlauzula RODO - Prognoza OOŚ.pdf (151,17KB)


PDFPodsumowanie Prognozy Oceny Oddziaływania na Środowisko Gminnego Programu Rewitalizacji.pdf (1,13MB)