Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze o pracę na zastępstwo do spraw rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska z dnia 16.02.2024 r.


Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) w związku z usprawiedliwioną nieobecnością inspektora  do spraw rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Tułowicach zachodzi konieczność zatrudnienia pracownika na zastępstwo w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika samorządowego.

Na podstawie art. 12 ust. 2 ww. ustawy wyłonienie kandydata na powyższe stanowisko nastąpi z pominięciem zasad naboru na stanowisko urzędnicze.

 Wymagania:

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni praw publicznych,
 3. Niekaralność za przestępstwa umyślne i stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 4. Wykształcenie średnie lub wyższe,
 5. Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.
 6. Znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska, ustaw: prawo ochrony środowiska, o ochronie przyrody, o ochronie zwierząt, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
  o ocenach oddziaływania na środowisko, Prawo łowieckie, Prawo wodne, o lasach, kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych,
 7. Biegła znajomość programów komputerowych MS Office.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  Prowadzenie spraw związanych z rolnictwem, leśnictwem i ochroną środowiska, a w szczególności dotyczących:

1. Łowiectwa,
2. Wyłapywania bezdomnych psów,
3. Ochrony i kształtowania środowiska w tym:
a) zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
b) ochrony gruntów rolnych i leśnych,
c) gospodarki wodnej,
d) ochrony powietrza atmosferycznego,
e) prowadzenie postępowań w sprawach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia,
f)  szacowania szkód w uprawach spowodowanych klęskami żywiołowymi.

Forma zatrudnienia : umowa o pracę na zastępstwo, pełny etat (8 godzin).

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny;
 2. Życiorys - uwzględniający szczegółowy przebieg pracy zawodowej;
 3. Kwestionariusz osobowy;
 4. Kserokopie świadectw pracy, bądź innych dokumentów potwierdzających staż pracy;
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ukończone kursy i szkolenia, posiadane dodatkowe uprawnienia;
 6. Pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. Pisemne oświadczenie o niekaralności prawomocnym  wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 8. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530);
 9. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych”.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w kopercie z adnotacją:
 „Kandydat do pracy na stanowisku do spraw rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska – umowa na zastępstwo” w terminie do 22 marca 2024 r. do godz. 14:00.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.


PDFInformacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.pdf (636,71KB)


PDFKwestionariusz osobowy.pdf (49,92KB)


PDFOświadczenie o niekaralności.pdf (33,32KB)


PDFOświadczenie o zdolności do czynności prawnych.pdf (28,96KB)


PDFZgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf (63,92KB)