Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Program Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024


W dniu 28 lutego 2024  roku Gmina Tułowice, reprezentowana przez Panią Ewę Ziubrzycką – Bień Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach , zawarła z Wojewodą Opolskim reprezentowanym przez Panią Mirosławę Kwatek- Hoffmann Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu  umowę nr 28-OW/JST/2024 w sprawie realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Realizowane w ramach Programu zadania będą finansowane ze środków państwowego funduszu celowego, tj. z Funduszu Solidarnościowego.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 86 659,20, wartość finansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego wynosi: 86 659,20.

Okres realizacji Programu: od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Cel programu „Opieka wytchnieniowa”- dla Jednostek Samorządu Terytorialnego -  edycja 2024:

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:  dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami posiadającymi:

  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz.100  z późn. zm. )  albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program ma także zapewniać:

1) w odniesieniu do rozwiązań systemowych:

wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej;

2) w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w Gminie Tułowice realizowany jest w  formie:

1) świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej – limit godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego to 240.

Kwalifikacja do przyznania usługi opieki wytchnieniowej odbywa się na podstawie karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Wnioski rozpatrywane będą na bieżąco do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu.

Gmina Tułowice zaplanowała 1699,20 godzin usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego dla 10  osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Usługi świadczone w ramach opieki wytchnieniowej ułatwią opiekunom podejmowanie innych zadań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oraz poprawią komfort ich życia i ogólny stan zdrowia.

WAŻNE

W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.), inne usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł, o którym mowa w Dziale V. Zakres podmiotowy i przedmiotowy Programu „ Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 ust. 7.

Uczestnik, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności  za realizację usługi w ramach Programu.

Realizacją Programu zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach – tel. do kontaktu 774600673, e-mail

Osoby zainteresowane udziałem w Programie  „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024r. proszone są o kontakt z tutejszym OPS.

Podstawa prawna:

art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 647 z późn. zm.).

Dokumenty podstawowe to: KARTA ZGŁOSZENIA i KLAUZULA INFORMACYJNA RODO


PDFKarta zgłoszenia do programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2024.pdf (1,07MB)


PDFKlauzula informacyjna w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – dla jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024.pdf (820,47KB)


PDFKlauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.pdf (1,01MB)


PDFPlakat programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2024.pdf (1,43MB)