Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze o pracę na stanowisko do spraw ewidencji ludności z dnia 26.03.2024 r.


Burmistrz Tułowic ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydata na wolne stanowisko urzędnicze
 Inspektora do Spraw Ewidencji Ludności
w Urzędzie Miejskim w Tułowicach, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice


 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miejski w Tułowicach, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice.

 1. Określenie stanowiska pracy:

a) Inspektor do spraw ewidencji ludności

b) Wymiar czasu pracy: pełny etat.

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,

2. Wymagania dodatkowe:

 1. predyspozycje osobowościowe:

a) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

b) dyspozycyjność, kreatywność, odpowiedzialność, samodzielność.

 1. umiejętności zawodowe:

a) znajomość przepisów:

- ustawy z dnia 24 września 2015 r. – o ewidencji ludności,

- ustawy z dnia 21 marca 2022 r. – o obronie ojczyzny,

- ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. – o zarządzaniu kryzysowym,

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

- instrukcji kancelaryjnej,

b) umiejętność obsługi komputera,

c) prawo jazdy kat. B.

d) staż pracy w sektorze finansów publicznych będzie dodatkowym atutem.

3.1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ewidencji ludności, w tym m.in.:

a) przyjmowanie zgłoszeń dot. zameldowania, wymeldowania, wyjazdu i powrotu z zagranicy,

b) wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców,

c) udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL,

d) nadawanie numeru PESEL,

e) aktualizowania danych zawartych w rejestrze PESEL,

f) prowadzenie postępowań w sprawie zameldowania lub wymeldowania decyzją administracyjną.

2. Prowadzenie rejestru wyborców, w tym postępowań w sprawie wpisania do rejestru wyborców na wniosek.

3. Sporządzanie spisów wyborców oraz innych wykazów i dokumentów wymaganych ustawami.

4. Prowadzenie spraw z zakresu rejestracji i kwalifikacji wojskowej, w tym:

a) przygotowywanie rejestrów osób objętych rejestracją z terenu Gminy,

b) przygotowywanie dokumentacji i udział w przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej,

c) prowadzenie rejestru osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej,

d) prowadzenie postępowań w sprawie rekompensaty utraconego wynagrodzenia przez żołnierzy rezerwy i osób przeniesionych do rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.

5. Prowadzenie spraw związanych z Kartą Dużej Rodziny.

6. Prowadzenie spraw związanych z Opolską Kartą Rodziny i Seniora.

7. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo o zgromadzeniach.

3.2. W zakresie obronności:

1. planowanie i organizacja akcji kurierskiej na terenie Gminy:

- opracowanie i utrzymanie w aktualności planu akcji kurierskiej,

- współdziałanie ze starostwem powiatowym, administracją wojskową, jednostkami Wojskowymi w sprawach zabezpieczenia potrzeb mobilizacyjnych rozwinięcia sił zbrojnych,

2. organizowanie i prowadzenie szkoleń i treningów akcji kurierskiej,

3. opracowywanie rocznego planu pozamilitarnych przygotowań obronnych,

4. opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej,

5. opracowywanie, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji planu operacyjnego funkcjonowania gminy, a także stosownych programów obronnych,

6. realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania Burmistrza zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa,

7. opracowywanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej,

8. opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji stałego dyżuru,

9. współdziałanie z Wojskową Komendą Uzupełnień w zakresie spraw obronnych,

10. prowadzenie spraw wynikających z obowiązków państwa – gospodarza (HNS),

11. nakładanie obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie.

3.3. W zakresie obrony cywilnej:

1. planowanie i organizacja w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej,

2. planowanie operacyjne, w tym:

- opracowywanie i utrzymywanie w stałej aktualności planu OC Gminy,

- planowanie i organizacja wykonawstwa zadań związanych z osiąganiem podwyższonej i pełnej gotowości w zakresie OC,

- współorganizowanie i przygotowanie do działania sił OC,

- opracowanie i utrzymanie w aktualności planów ewakuacji ludności i mienia,

3. współdziałanie w przygotowaniu i zapewnieniu funkcjonowania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń,

4. planowanie i organizacja działalności szkoleniowej.

3.4. W zakresie zarządzania kryzysowego:

1. opracowanie, uzgadnianie i utrzymanie w aktualności gminnego planu zarządzania kryzysowego,

2. współdziałanie z merytorycznymi stanowiskami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi Gminy, służbami i strażami w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych lub w celu zapobiegania ich wystąpieniu,

3. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do powołania i funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

4. organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego,

5. współpraca z wojewódzkimi i powiatowymi centrami zarządzania kryzysowego,

6. współpraca z administracją publiczną wyższego szczebla w zakresie zarządzania kryzysowego,

7. utrzymywanie baz danych niezbędnych w procesie zarządzania kryzysowego,

8. podejmowanie działań mających na celu likwidowanie skutków klęsk żywiołowych i wydarzeń nadzwyczajnych,

3.5. Pozostałe zadania wykonywane na stanowisku:

1. udzielanie jednostkom OSP działającym na terenie gminy pomocy w ich statutowej działalności w ramach przyznawanych na ochronę przeciwpożarową środków budżetowych,

2. rozliczanie przedłożonych przez konserwatorów sprzętu kart drogowych i kart pracy sprzętu oraz wydawanie nowych, pełnienie nadzoru nad funkcjonowaniem OSP w Gminie,

3. współpraca z Komendantem gminnym OSP oraz Komendą oraz Komendą Miejską PSP,

4. czuwanie nad przestrzeganiem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,

5. współpracowanie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

6. przygotowywanie projektów i koordynowanie zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych,

7. prowadzenie spraw związanych ze zdrowiem publicznym.

4. Warunki pracy na stanowisku:

1) praca na pełny etat;

2) praca jednozmianowa w podstawowym systemie czasu pracy;

3) wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021.1960. t.j.) oraz Regulaminem wynagradzania w Urzędzie Gminy w Tułowicach;

4) wynagrodzenie wypłacane w rozliczeniu miesięcznym;

5) praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

5. Dodatkowe informacje:

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (tj. luty 2024 r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Tułowicach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys - uwzględniający szczegółowy przebieg pracy zawodowej;
 3. kwestionariusz osobowy;
 4. kserokopie świadectw prac, bądź innych dokumentów potwierdzających staż pracy;
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ukończone kursy i szkolenia, posiadane dodatkowe uprawnienia;
 6. pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. pisemne oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022.530.t.j.),
 9. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

 1. dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w zaklejonych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem „nabór na kandydata na stanowisko Inspektora do Spraw Ewidencji Ludności” w terminie do 05 kwietnia 2024 r. do godz. 14:00;
 2. dokumenty, które wpłyną do urzędu po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

8. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, cv powinny być opatrzone klauzulą:

1) „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych”

2) wybór kandydata będzie poprzedzony rozmową kwalifikacyjną;

3) w życiorysie (cv) należy podać numer telefonu lub adres e-mailowy w celu umożliwienia powiadomienia o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;

4) informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Tułowicach oraz na tablicy informacyjnej urzędu;

5) Burmistrz zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym terminie bez podania przyczyny.


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.tulowice.pl.


PDFInformacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.pdf (636,71KB)


PDFKwestionariusz osobowy.pdf (118,54KB)


PDFOświadczenie o niekaralności.pdf (82,36KB)


PDFOświadczenie o zdolności do czynności prawnych.pdf (69,92KB)


PDFZgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf (158,35KB)


PDFInformacja o wynikach naboru.pdf (176,16KB)