Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Gminy Tułowice - 09.05.2024 r.


Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z ‍dnia 27 ‍marca 2003 r. o ‍planowaniu i ‍zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z ‍2023 r. poz. 977 ze ‍zm.) zawiadamiam o ‍podjęciu przez ‍Radę Miejską w ‍Tułowicach uchwały nr LXVII/358/24 z ‍dnia 25 marca 2024 r. w ‍sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Tułowice.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ‍wyżej wymienionego planu ogólnego.

Zgodnie z ‍art. 8g ust.1 ustawy z ‍dnia 27 marca 2003 r. o ‍planowaniu i ‍zagospodarowaniu przestrzennym wnioski należy składać w ‍Urzędzie Miejskim w ‍Tułowicach, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice, adres e-‍mail: tulowice@tulowice.pl, w ‍terminie do ‍dnia  6.06.2024 r. na ‍piśmie utrwalonym w ‍postaci papierowej lub elektronicznej, w ‍tym ‍za ‍pomocą środków komunikacji elektronicznej, w ‍szczególności poczty elektronicznej, na ‍formularzu w ‍postaci papierowej lub w ‍formie dokumentu elektronicznego. Formularz dostępny jest:

  • w postaci papierowej w ‍Urzędzie Miejskim w ‍Tułowicach,
  • w formie elektronicznej w ‍BIP Urzędu Miejskiego w ‍Tułowicach lub pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/formularz-pisma-dotyczacego-aktu-planowania-przestrzennego.

Zgodnie z ‍art. 8g ust. 2 ustawy z ‍dnia 27 marca 2003 r. o ‍planowaniu i ‍zagospodarowaniu przestrzennym wniosek powinien zawierać imię i ‍nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, oraz adres poczty elektronicznej o ‍ile taki posiada. Ponadto składający wniosek powinien wskazać, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem oraz podać dodatkowe dane do ‍kontaktu takie jak adres do ‍korespondencji lub numer ‍telefonu.

Burmistrz Tułowic, na ‍podstawie art. 39 ust. 1, art. 30 i ‍art. 46 ust. 1 pkt 1 i ‍art. 54 ust. 2 i ‍3 ustawy z ‍dnia 3 ‍października 2008 r. o ‍udostępnianiu informacji o ‍środowisku i ‍jego ochronie, udziale społeczeństwa w ‍ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na ‍środowisko (t. j. Dz. U. z ‍2023 r. poz. 1094 ze ‍zm.), zawiadamia o ‍podjęciu przez Radę Miejską w ‍Tułowicach uchwały nr LXVII/358/2024 z ‍dnia 25 marca 2024 r. w ‍sprawie przystąpienia do ‍sporządzenia planu ogólnego Gminy Tułowice.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące oceny oddziaływania na ‍środowisko.

Zgodnie z ‍art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z ‍dnia 3 października 2008 r. o ‍udostępnianiu informacji o ‍środowisku i ‍jego ochronie, udziale społeczeństwa w ‍ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na ‍środowisko zawiadamiam, że ‍każdy może złożyć wnioski do ‍projektu planu ogólnego w ‍zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do ‍rozpatrzenia wniosków złożonych do ‍projektu planu ogólnego jest Burmistrz Tułowic.

Zgodnie z ‍art. 54 ust. 3 ustawy z ‍dnia 3 października 2008 r. o ‍udostępnianiu informacji o ‍środowisku i ‍jego ochronie, udziale społeczeństwa w ‍ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na ‍środowisko w ‍związku z ‍art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z ‍dnia 27 marca 2003 r. o ‍planowaniu i ‍zagospodarowaniu przestrzennym, wnioski mogą być wnoszone w ‍formie pisemnej na ‍adres Urzędu Miejskiego w ‍Tułowicach, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice z ‍podaniem imienia i ‍nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oraz adresu poczty elektronicznej o ‍ile taki posiada. Ponadto składający wniosek powinien wskazać, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem oraz podać dodatkowe dane do ‍kontaktu takie jak adres do ‍korespondencji lub numer telefonu.

w nieprzekraczalnym terminie do ‍dnia  6.06.2024 r.

Wnioski mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej;
  2. ustnie do ‍protokołu;
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Burmistrz Tułowic

Andrzej Wesołowski


PDFOgłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Gminy Tułowice - 09.05.2024 r.pdf (450,55KB)


PDFPismo dotyczące aktu planowania przestrzennego.pdf (411,75KB)


PDFPismo dotyczące aktu planowania przestrzennego - przykład.pdf (165,94KB)


PDFPismo dotyczące aktu planowania przestrzennego - wzór formularza.pdf (124,64KB)


DOCXPismo dotyczące aktu planowania przestrzennego - wzór formularza.docx (57,67KB)


PDFUchwała nr LXVII-358-24 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 25.03.2024 r.pdf (201,39KB)


PDFUchwała nr LXVII-358-24 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 25.03.2024 r - uzasadnienie.pdf (527,84KB)